Regulamin

W celu zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu na terenie naszego ośrodka uprzejmie prosimy państwa o zapoznanie się z naszym regulaminem. Dokonanie rezerwacji w naszym ośrodku jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

1. Osoby przebywające na terenie Ośrodka Villa Baltica zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych i przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.

2. Na terenie Ośrodka Villa Baltica obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.

3. Osoby przebywające na terenie Ośrodka Villa Baltica podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.

4. Na wniosek osoby wynajmującej domek/apartament może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.

5. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 8:00 do 23:00.

6. Opłatę za pobyt w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania. Dodatkowo na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wys. 150 PLN.

7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

8. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu

9. Ośrodek Villa Baltica pobiera opłatę klimatyczną, która naliczona jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rewal.

10. Na terenie Ośrodka Villa Baltica jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowane 1 miejsce parkingowe.

11. Ośrodek Villa Baltica nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa parking jest przez ośrodek monitorowany.

12. Osoba wynajmująca domek/apartament zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną (ustalaną indywidualnie na podstawie cen rynkowych) za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.

13. Zarząd Ośrodka Villa Baltica nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

14. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.

15. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.

16. W domkach/apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z wywieszonymi w domkach instrukcjami P-POŻ.

17. Kierownictwo Ośrodka Villa Baltica wyraża zgodę na pobyt w domkach małych zwierząt domowych posiadających aktualne szczepienie po uzyskaniu wcześniejszej zgody obsługi ośrodka. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów.

18. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta odpowiada jego właściciel.

19. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa Ośrodka Villa Baltica.

21. Naszym gościom nie zapewniamy ręczników, środków higienicznych oraz czystości. Goście we własnym zakresie zapewniają sobie dostępność ww.

Zadzwoń
Rezerwuj
Dojazd
Book now
przewodnik po okolicy